OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

K ochraně životního prostředí zabezpečuji činnost jako podnikový ekolog v rámci pravidelných návštěv u zadavatele, např. vedení průběžné evidence odpadů, agenda provozní dokumentace zdrojů znečištění ovzduší, kontrola míst nakládání s odpady, komunikace s příslušnými úřady z oboru ochrana životního prostředí a vedení této agendy. V rámci své hlavní činnosti provádím také legislativní poradenství a technickou pomoc z celého spektra ochrany životního prostředí.

Ovzduší

Zajištění povinností vyplývajících ze zák. č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší

 • kategorizace zdrojů znečištění ovzduší
 • vypracování podkladů k povolení provozu
 • zpracování provozních řádů
 • vedení provozní dokumentace
 • zpracování podkladů do ISPOP

Ochrana vod

Zajištění povinností vyplývajících ze zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 

 • zpracování potřebné
  dokumentace
 • zpracování podkladů do
  ISPOP

Ekologická újma

Zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a prováděcího Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy

 • zpracování zprávy o hodnocení rizik ekologické újmy

Odpady

 • vedení průběžné evidence
 • kontrola míst nakládání a odpady
 • označování nebezpečných a ostatních odpadů
 • zpracování podkladů do ISPOP

Prevence závažných havárií

Zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 224/2015 Sb.

 

 • kategorizace objektů
 • hodnocení rizik závažné havárie
 • havarijní plán

Nakládaní s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

 • školení zaměstnanců
 • příprava dokumentů
 • sledování legislativy
 • poradenství při vzniku mimořádné situace
 • spolupráce pro tvorbu bezpečnostních pravidel

Objednejte si vstupní konzultaci zdarma